Obecnie obowiązujący system prawny chroni nie tylko podmiot, którego prawo zostało naruszone i który szuka ochrony, ale także zobowiązanego do świadczenia i naprawienia wyrządzonej szkody, czemu służy m.in. instytucja przedawnienia roszczeń. Przedawnienie pełni przede wszystkim funkcję stabilizującą, gdyż rozwiązuje konflikt pomiędzy interesami wierzyciela, który nie ma obowiązku bezzwłocznego dochodzenia przysługujących mu roszczeń, a interesem dłużnika […]

Read More

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należne jest poszkodowanemu w związku z wyrządzoną mu szkodą. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest ten kto ową szkodę wyrządził lub ten kto ponosi za nią odpowiedzialność, a więc może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub nawet Skarb Państwa. W praktyce, najczęściej dochodzonym roszczeniem jest odszkodowanie za szkodę powstałą w […]

Read More