Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu rekompensatę wyrządzonej poszkodowanemu szkody w jego dobrach materialnych. Wyjątek od wskazanej zasady przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, najbliższym członom jego rodziny należy się stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Wniesienie wskazanego roszczenia warunkuje zatem śmierć poszkodowanego na […]

Read More