Obecnie obowiązujący system prawny chroni nie tylko podmiot, którego prawo zostało naruszone i który szuka ochrony, ale także zobowiązanego do świadczenia i naprawienia wyrządzonej szkody, czemu służy m.in. instytucja przedawnienia roszczeń. Przedawnienie pełni przede wszystkim funkcję stabilizującą, gdyż rozwiązuje konflikt pomiędzy interesami wierzyciela, który nie ma obowiązku bezzwłocznego dochodzenia przysługujących mu roszczeń, a interesem dłużnika […]

Read More