Obecnie obowiązujący system prawny chroni nie tylko podmiot, którego prawo zostało naruszone i który szuka ochrony, ale także zobowiązanego do świadczenia i naprawienia wyrządzonej szkody, czemu służy m.in. instytucja przedawnienia roszczeń. Przedawnienie pełni przede wszystkim funkcję stabilizującą, gdyż rozwiązuje konflikt pomiędzy interesami wierzyciela, który nie ma obowiązku bezzwłocznego dochodzenia przysługujących mu roszczeń, a interesem dłużnika […]

Read More

Przepisy stanowiące podstawę tworzenia oraz funkcjonowania Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (dalej: wojewódzkie komisje) zagościły w polskim systemie prawnym już kilka lat temu, jednakże dla wielu osób nadal stanowią novum, do którego podchodzi się z pewną rezerwą. Celem utworzenia wojewódzkich komisji było przede wszystkim odciążenie sądów powszechnych ze spraw o roszczenia odszkodowawcze […]

Read More

Co pewien czas, zwłaszcza po długich weekendach i okresach świątecznych, policja przedstawia raporty z sytuacji na drodze i liczby wypadków do których doszło w określonym czasie. Na podstawie udostępnianych danych łatwo można wysnuć wniosek, że do wypadków dochodzi bardzo często i oczywiste jest, że w takich wypadkach ktoś jest sprawcą, a ktoś poszkodowanym. Dla poszkodowanego […]

Read More

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należne jest poszkodowanemu w związku z wyrządzoną mu szkodą. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest ten kto ową szkodę wyrządził lub ten kto ponosi za nią odpowiedzialność, a więc może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub nawet Skarb Państwa. W praktyce, najczęściej dochodzonym roszczeniem jest odszkodowanie za szkodę powstałą w […]

Read More

Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu rekompensatę wyrządzonej poszkodowanemu szkody w jego dobrach materialnych. Wyjątek od wskazanej zasady przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, które stanowią, iż w przypadku śmierci poszkodowanego, najbliższym członom jego rodziny należy się stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Wniesienie wskazanego roszczenia warunkuje zatem śmierć poszkodowanego na […]

Read More